mandolin-fagelperspektiv3-gata-format-920x570

I BoStad2021-projektet på Mandolingatan skapas fem kvarter med stadskaraktär. Totalt blir det ett tillskott på 527 lägenheter. Genom att fläta samman gammalt och nytt får vi ett levande bostadsområde.

Ansvariga för utformningen längs med Mandolingatan i Västra Frölunda är Liljewall arkitekter på uppdrag av Framtiden Byggutveckling och Bostads AB Poseidon. Ann Tolly på Liljewall arkitekter berättar att Mandolingatans detaljplaneprocess för BoStad2021 startade redan 2014.

– Vår idé har varit att fläta samman den befintliga bebyggelsen med det nya Mandolin. De nya kvarteren med husen och dess gårdar och torg bildar sammantaget en upplevelserik sekvens av rum längs det nya Mandolinstråket.

Nya Mandolin får en sammanhängande kvartersstruktur med en måttfull skala, trygga bostadsgårdar och tydliga offentliga rum. Höjdmässigt trappar volymerna ner mot sydväst och Mandolinstråket medan det mot nordost och spårvägen bildar en högre rygg. Rätt förutsättningar skapas genom en blandning av olika bostadstyper och storlekar där många kan bo med närhet till levande handel och god service. Därför kommer också entrévåningarna mot stråket och gårdarna befolkas med boende och verksamheter. Rummen mellan husen - Mandolingatans allrum - kräver extra omsorg i gestaltningen. Nya gång- och cykelstråk kommer att länka samman hela området. Området ska vara en öppen, användbar och tillgänglig mötes- och boplats för alla – och en tillgång för hela Västra Frölunda.
En viktig del i hållbarhetstänket är hanteringen av grönytefaktorer och dagvatten. Vattenrännor, regnträdgårdar, gröna tak och naturlika planteringar med mycket gräs och blommande perenner bidrar till en biologisk mångfald och dessutom även till god fysisk och psykisk hälsa.

Ur barnperspektivet har gårdarna fått olika teman för att ge fina, lekfulla miljöer. I närområdet finns även Positivparken med bl a Positivet, en av Göteborgs fyra utflyktslekplatser.

Fantasi och romantiska tankar bakom levande område.
När arkitekterna skapar ett nytt kvarter krävs fantasi och en förmåga att tänka sig in i livet på platsen och skapa förutsättningarna. Arbetet har skapat en detaljplan där det förutom bostäder är möjligt att ha verksamheter i bottenplan, t.ex. skomakare, fik, cykelverkstad eller kontor och lokala butiker. Vid Orgelgatan, mitt i området, har också ett litet torg ritats in.

Att skapa just ett levande område med verksamheter och folkliv är en viktig del i projektet. – Det som händer mellan husen är lika viktigt som utformningen av bostäderna. Ann betonar vikten av att lägga omsorg på utemiljön och i materialvalet.

Hur är det att verka som arkitekt tillsammans med uppdragsgivare?
-
Vi på Liljewall vill vara goda samhällsbyggare och vi anser att ett lyckat slutresultat i projekten bygger på ett nära och engagerat samarbete med våra uppdragsgivare.

Hur ser du på Bostad2021?
Arbetet med parallella processer för Detaljplan och Bygglov ställer höga krav på arkitekter och beställare. Vår insats skall ske under kortare tidsperiod eftersom båda skedenas arbete skall fram samtidigt. Vi arbetar med högre detaljering i ett mycket tidigare skede vilket innebär merarbete när besked och ändringar från stadens instanser (och övriga aktörer) inte kommer i tid.
- Det är en god tanke att skapa en samarbetsprocess mellan samtliga aktörer, som kan bidra till en utveckling av plan-och byggprocessen säger Ann. De erfarenheter och lärdomar vi får under resans gång kommer vi att ha nytta av för fortsatta processer. Det är några år kvar till 2021, så det skall bli spännande att utvärdera det färdiga resultatet.

 

Faktaruta
Liljewall arkitekter är ett av Sveriges större arkitektkontor med drygt 220 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Företaget grundades 1980 och är medarbetarägt.

Projekten vi åtar oss inkluderar alla sorters byggnader och byggd miljö från idé till förvaltning. Våra spetskompetenser inom BIM och digital utveckling, hållbarhet, tillgänglighet, lås & säkerhet, träbyggande, visualisering och ljusdesign fungerar som ett utmärkt stöd i vårt arbete.

Inom BoStad2021 medverkar kontoret i flera projekt.

  • Mandolingatan
silon_aktuellt

Juvelsilon på Bratteråsgatan är ett av Eriksbergs mest kända landmärken. Nu ska silon rivas för att ge plats åt 260 nya bostäder inom BoStad2021.

Arbetet är spektakulärt då en rejäl maskin krävs med en 50 meter lång arm som klipper ned betongen. Rivningen har pågått i några dagar och nu i vecka åtta går det går fort. Rivningsarbetet kommer att pågå till och med april. Det är JM som ansvarar för rivningen och bygget av 260 nya bostäder i form av ett 25-vånings punkthus med utsikt från Vinga till Angered. Projektet kallas Valskvarnsgatan och är ett av BoStad2021s delprojekt.

Läs mer om projekt Valskvarnsgatan på vår projektsida.

20180215_075151vallskvarnsgatanwebb1

Bilder: Till vänster en bild av rivningen av silon och till höger en visionsbild som visar hur det nya 25-våningshuset kan se ut.

 

  • Valskvarnsgatan
aktuellt

Igår tisdag träffades byggnadsnämnden i Göteborg. För BoStad2021s del beslutades det om 6 olika projekt: Högsbohöjd/Pennygången och Valskvarnsgatan godkändes, Briljantgatan och Norra Fjädermolnsgatan antogs. Det beslutades om granskning på Hagforsgatan, men beslut om granskning på Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan bordlades.

Totalt sett har vi nu 1200 bostäder i godkända eller antagna planer. En bra bit på väg, alltså!

Bild: Glada barn från Sockenvägens förskola vid BoStad2021s första spadtag på Fyrklöversgatan i förra veckan.

  • Briljantgatan
  • Detaljplanearbete
  • Granskning
  • Högsbohöjd
  • Norra Fjädermolnsgatan
  • Valskvarnsgatan
mandolingatan2

11 av de 31 projekt ingår i BoStad2021 ska byggas på befintliga parkeringplatser. Syftet med att förtäta staden på detta sätt är att det ska bli både snyggare och tryggare. GP har gjort ett reportage om denna "trend", där bland annat projektledare Maria Lejon intervjuas ute på Mandolingatan. Läs intervjun här.

 

 

 

 

 

  • Mandolingatan