18apr

BoStad2021 skapar förskolor

Nya bostäder i BoStad2021 innebär också många nya förskolor. Här berättar Lokalförvaltningen mer om sitt arbete med förskolor med ett exempel i den nya förskolan Smörslätten.

En viktig fråga när nya bostäder byggs är att få fram tillräckligt med förskoleplatser. BoStad2021 är inget undantag, i nio projekt ingår byggandet av nya förskolor eller ombyggnationer i detaljplanerna som kommer ge 50–60 fler förskoleavdelningar där unga göteborgare kan ägna dagarna åt att lära sig nya saker och leka av sig.

Tor Assarsson är tillförordnad områdeschef på Lokalförvaltningen som har till uppgift att uppföra förskolor och skolor på Göteborgs Stad. Han tar emot ute på kontoret i Lillhagsparken för att berätta mer om hur förvaltningen arbetar och sina intryck av BoStad2021.

Alltid med
Lokalförvaltningen kommer oftast in i slutskedet när en detaljplan tas fram. Men innan förvaltningen kommer in i bilden så har Lokalsekretariatet inlett arbetet utifrån sin roll att se till att kommunen har tillräckligt med lokaler för sina verksamheter, lokalförsörjningsplaneringen. Under senare tid har detta börjat ändras och Lokalförvaltningen kommer oftare in tidigare, innan detaljplanen ska ställas ut. Detta är en fördel då förvaltningen kan få med sitt perspektiv på planerna, det gäller till exempel genomförande, produktion och rollen som fastighetsägare.

­– Vi är i princip alltid med när det byggs förskolor, antingen bygger vi eller så hyr vi in, till exempel om en byggaktör bygger en förskola i sitt bostadshus så hyr vi in det, berättar Tor. Ett sådant exempel i BoStad2021 är Smörslottsgatan. Där har en ny förskola, Smörslätten 1, uppförts i ett av bostadshusen. Den ersätter en gammal förskola i närheten som tjänat ut. Den nya förskolan med sex avdelningar med plats för omkring 108 barn öppnade i januari 2020.

– Det är den häftigaste skolan jag varit om och då har jag varit på många under mina 40 år. Jag är jättestolt, det är byggt för barnen men också utformat för personalen. Det är verkligen genomtänkt, berättar rektor Lena Bodin om den nya förskolan.

Hon berättar vidare att den nya förskolan kommer kunna ha utomhuspedagogik på ett annat sätt än tidigare. Här finns uteplatser som alla har en pergola och ett uterum där barnen kan vara ute även om det regnar. Det är också viktigt att kunna använda skogen och grillplatsen. Kontrasten är stor till den tidigare förskolan, också genom att förskolan ingår i ett bostadshus. Förskolans träfasad är genomtänkt gjord med olika fönsterstorlekar.
– Barn ska kunna se att ”här vill jag gå” och att vi bygger så att barnen känner ”wow här vill jag vara och leka”, säger Lena som även ser hur personalen uppskattar den nya förskolan.

Många faktorer påverkar
Tillbaka till Lokalförvaltningen. Tor Assarsson berättar om hur Lokalförvaltningens roll som skiljer sig från andra deltagande förvaltningar i BoStad2021. Den liknar mer den som byggaktörer, offentliga såväl som privata har. Förvaltningen har inte en annan beslutsprocess i BoStad2021 och när behovet av förskoleplatser behöver lösas snabbt så gäller det att hänga med, samtidigt som det finns mycket som ska ordnas kopplat till lagar och regler gällande bland annat luft, buller, giftfrihet och krav på ytor.

– Göteborgs stad är duktiga på att använda lokaler. Tekniskt sett så är det många barn och en belastning på lokaler vilket kräver bra ventilation och hållbarhet, berättar Tor. En annan viktig fråga är logistiken i byggnaden för att kunna ha en bra verksamhet mellan att vara ute och inne och kunna ta emot barnen på ett bra sätt.

Det är också viktigt att kunna återanvända idéer från en skola till en annan berättar Tor. Skolorna behöver inte vara exakt likadana men återvinningsfaktorn är viktig för att få en bra ekonomi. En annan utmaning att få tag i tillräckligt med mark att bygga på och tillräckligt med ytor för utemiljön.
– Man är jätteduktiga inom Göteborgs Stads förskolor att vistas ute med barnen. Det är mycket pedagogik ute och inte bara lekgård. Verksamheterna vill förändra miljöerna utifrån pedagogiska tankar. Detta måste vi kunna svara upp mot när vi skapar och bygger lokaler, säger Tor.

200 investeringsprojekt
Lokalförvaltningen har en omfattande verksamhet med en investeringsbudget på cirka 2 miljarder kronor per år omkring och 200 olika investeringsprojekt som pågår i olika skeden. Omkring 60 projekt är nya förskolor. Just förskolor blir nästan alltid en fråga som behöver lösas direkt när nya områden byggs och många med småbarn flyttar in och även födslotalen ökar. Behovet av nya skolor kommer oftare först efter något till några år.

– Det är en av våra utmaningar att kunna vara ute i tillräckligt god tid och få chans att vara med på banan. Jag tycker att det avsevärt förbättrats. Min uppfattning är att Bostad2021 hjälpt staden att utveckla exploateringsprocessen och gått i bräschen, summerar Tor.

Fakta:
Om Lokalförvaltningen

Lokalförvaltningen bygger och underhåller skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service, BmSS, i Göteborg. Projekten varierar mellan kortare uppdrag som att renovera eller anpassa lokaler och projekt som löper under flera år med flera hundra miljoner i budget.

 

Förskolor i BoStad2021

Briljantgatan/Smaragdgatan 6–7 avdelningar
Fixfabriken 6–7 avdelningar
Gunnestorpsvägen
Högsbohöjd 4 avdelningar
Kosmosgatan Ny förskola med 6 avdelningar
Långströmsgatan Ny förskola som utökas från 3 till 6 avdelningar
Merkuriusgatan Ny förskola som utökas från 2 till 6 avdelningar
Nymilsgatan Ny förskola med 4 avdelningar
Olof Asklunds gata 3 nya förskolor med 16 avdelningar
Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan Ny förskola utökas från 2 till 8 avdelningar
Smörslottsgatan Ny förskola med 6 avdelningar