03jun

“Det är någon form av rekord”

Thomas Dahl som var med och initierade BoStad2021 ser ett lyckat projekt för att få fram fler bostäder. Men han minns också att det höll på att inte bli av alls.

Thomas Dahl var central figur på byggaktörssidan när BoStad2021 startades. Han arbetade då som vice vd och regionchef på Wallenstam. Numera driver han det egna bolaget Westhouse. Han minns tillbaka till när allt började ta form under 2014.

– Vid den tiden hade vi en ganska låg produktion av bostäder i staden. Det var en låg målsättning och man nådde inte det som man hade satt upp. Det var frustrerade för alla, för politiken och för aktörerna som ville bygga, berättar Thomas Dahl.

Att hitta rätt modell
Han förklarar hur Wallenstam hade höga ambitioner och bland annat hade börjat titta på ett projekt i Kallebäck, det som idag är känt som Smörgatan/Kallebäcks Terrasser. Han pratade med Fastighetsnämndens ordförande Ulf Kamne som ville höja ambitionerna för bostadsbyggandet. Frågan som ställdes var vad det är som gör att det inte kan byggas 5000–6000 bostäder? Thomas Dahl tog med sig frågan om hur produktionstakten skulle kunna ökas. Detta var på våren 2014. Ett arbete tog vid för att få fram en modell för hur detta skulle kunna ske. Magnus Månsson på Semrén & Månsson kopplades in i idéarbetet.

– Jag funderade och snackade med Mats Herner på Wallenstam, ringde Magnus Månsson och pratade med folk. Vi hade ansträngt oss med Kallebäck precis och förutsättningarna där. Vi kom fram till att visst går det men man måste göra det på ett annat sätt, i samverkan mellan stad och byggaktörerna, minns Thomas Dahl.

Han ringde även Lars-Göran Andersson på HSB som kom med i arbetet. Thomas Dahl återkopplade till Ulf Kamne och berättade om arbetsgruppen och ambitionen. Politiken och Kamne var positiva om det visade sig vara en bärkraftig idé, något som gick att genomföra.

– Vi lade mycket kraft på att hitta en modell som handlade om att exploatörerna var tvungna att ta större ansvar i planprocessen. Politiskt handlade det om att försöka ge ett uppdrag så att nämnderna skulle jobba mer synkat, under ett politiskt mandat och inte tre. Det var den grundläggande idén. Det snickrades ihop, minns Thomas om det första arbetet med projektet. Sedan finslipades idén vidare tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret och Trafikkontoret.

En del var också att kunna spela in privat och kommunal mark. Detta gjorde att man fick stora volymer ganska snabbt. En bidragande orsak till att det blev framgångsrikt var att man inte utestängde någon.
– Det tror jag var väldigt klokt, då kunde ingen hävda att det var gjort för enskilda, det var inte bara allmännyttan till exempel eller privata aktörer. Vi bjöd in Framtiden i ett tidigt skede i själva modellbeskrivningen. Så det var bra representation.

Långtifrån självklart
Men det var långtifrån självklart att det skulle bli något BoStad2021 eller Jubileumssatsning som det hette i början.
– Det var mycket osäkerheter under en period och det såg ut att inte bli något, men politiken var beredd att testa något nytt i och med att den gamla modellen inte klarat av att takta upp, berättar Thomas. Annelie Hulthén som var kommunstyrelsens ordförande var engagerad i frågan.
– Hon var angelägen om att ge det en chans så hon välsignade liksom processen och tanken att göra det här, minns Thomas.

Han framhåller det politiska modet. Att man ville och också vågade göra en förändring.
– Det var starkt för det var inte självklart. Ingen som visste hur det skulle bli. Vi var väldigt övertygande om att modellen skulle hålla, men den blir ju inte bättre än de som är med i den. Men jag upplever att det varit ett stort engagemang inom Göteborgs Stad och på byggaktörssidan.

Ömsesidigt åtagande
Thomas Dahl berättar att han tycker det är roligt att det tog fart och blev framgångsrikt. Han ser arbetssättet som förutsättning om man ska följa ambitionerna och det som staden ritat upp. Det finns många positiva delar och intryck utifrån organisation och genomförandeförmågan. Han pekar på vikten av ömsesidigt åtagande, commitment, från Göteborgs stad och byggaktörssidan. Att staden levererar detaljplaner och att byggaktörssidan står för leverans av bostäder.

Tid och kvantitet
Thomas Dahl ser två huvudfaktorer i BoStad2021: tid och kvantitet. Tiden med tydlig deadline 2021 och kvantiteten i ett uppsatt mål på 7000 bostäder. Utifrån dessa kunde projektet formas och förankras över nämndgränser. Byggaktörerna lovade att starta produktion oavsett, från stadens sida så lovade man att starta planerna och att tillsätta resurser. Gemensam målsättning. Han ser också hur byggaktörer och staden ”tvingades” ha ett förtroende för varandra.

– ”Tvingas” man arbeta ihop så märker man efter ett tag att man drar åt samma håll. Det tror jag har varit väldigt positivt. En stor vinst är naturligtvis att samordna funktioner. Tidigare kunde det gå flera veckor och ibland månader mellan de olika grenarna. Här har samma projektrum gjort att man hanterat frågorna mycket snabbare, kommenterar Thomas som avslutningsvis konstaterar:
– Jag upplever att det är väldigt lyckat. Det har gått i princip dubbelt så fort jämfört med den ordinarie processen. Man har hittat något som är mycket effektivare. Det är någon form av rekord när man tittar på att det blir över 8000 bostäder med två extra år.

Läs mer

”Det är en fantastisk framgång” – intervju med Magnus Månsson, Semrén & Månsson

”Det är inget misslyckande utan tvärtom” – intervju med Ulf Kamne, tidigare ordförande Fastighetsnämnden