16dec

Hundratals nya träd ger rätta mixen

När nya bostäder byggs i BoStad2021 blir det också nya gröna ytor. Bland annat kommer upp mot 700 träd att planteras av Park- och naturförvaltningen. Oskar Hägg på Park- och naturförvaltningen berättar mer om arbetet.

Oskar Hägg är Park- och naturförvaltningens interna samordnare av projekten i BoStad2021 och är dessutom delprojektledare från förvaltningens sida i nästan alla projekt. Han har varit med sedan 2016 då han började arbeta på genomförandesidan. Efter en sejour på Trafikkontoret där han fortsatte arbeta med BoStad2021-projekten är han sedan hösten 2018 åter på Park och natur.

Park- och naturförvaltningen ansvarar för de allmänna grönområdena i Göteborg och träd som växer i trafikala ytor. Detta innebär bland annat ansvar för en stor del av träden i staden. Det handlar dels om att sköta om träden men också att ha hand om en strategi för vilka träd som ska planteras. Göteborg har historiskt dominerats av lindar men denna typ av monokultur är inte eftersträvansvärd. Om en trädsjukdom inträffar kan stora bestånd slås ut. Därför eftersträvas numera en mångfald, biodiversitet, av träd. En mix av olika träd helt enkelt.
– Vi försöker förändra beståndet och få till en bra blandning. Vi kommer testa nya arter i BoStad2021, bland annat Styphnolobium japonicum som är ett pagodträd, berättar Oskar. Det kommer sättas två sådana på det nya torget i Gårdstens centrum. Det testas även nya och halvnya arter för att se om de klarar klimatet.

Flera hundra nya träd
Göteborgs Stad har många träd och fler är på gång. I projektet Fixfabriken kommer väldigt många träd att planteras som ersättning för de träd som tas bort, det blir 2–3 träd planterade för varje som tas bort. I Göteborg planteras 500–1000 träd per år. BoStad2021 innebär ett betydande tillskott:

– Uppskattningsvis pratar vi om 600–700 träd, det är det vi sätter själva och det som Trafikkontoret planterar. Det är lika mycket som i normalproduktionen så vi behöver se över organisationen för hur vi ska kunna hantera det. Vår planering sträcker sig över tre år för etableringsskötsel, bevattning och uppbyggnadsbeskärning. Sedan följer i många fall 100 år av skötsel, konstaterar Oskar de långa perspektiv som är vardag för park- och naturförvaltningen.

Hur är det att arbeta i BoStad2021?
– Jämfört med normalproduktionen känns det lättare just för att vi sitter ihop, både fysiskt men framförallt mentalt i ett tidigare läge. Att det finns en aktör i Fastighetskontoret som har mandatet att besluta och som kan medla när vi kommer till konflikter, berättar Oskar. Frågor och konfliktpunkter har kunnat identifieras tidigare i det gemensamma projektrummet och lösningar och slutprodukter har kommit fram snabbare.

– Jag uppskattar det faktum att man jobbar gemensamt mot ett gemensamt mål, det har varit väldigt tydligt att vi har det, målet om bostadsproduktion. Det faktum att man har ett mål gör att konflikterna blir lättare att avgöra. Man jobbar åt samma håll, det har varit väldigt positivt. Förståelsen har ökat och jag hoppas att det kommer spilla över på normalproduktionen. Överlag har det varit mer lösningsfokuserat än problemfokuserat, berättar Oskar.

Många har varit öppna för att lära sig nytt när de kommer i kontakt med Park- och naturförvaltningen i BoStad2021. Oskar berättar att han får många frågor när han sitter i projektrummet och kan då ge Park- och naturförvaltningens syn i olika frågor direkt till handläggarna.

– Att vi kan ge feedback till detaljplaneprocessen där justeringar kan göras på vår input, det är unikt för BoStad2021. Till exempel Mandolingatan där justeringarna gjordes löpande gällande fastighetsgräns, berättar Oskar.

Nu närmast följer arbetet med alla träden som ska planteras. Oskar kommer närmaste tiden att arbeta med samordningen tillsammans med Trafikkontoret. All information om träden som planteras samlas i ett geografiskt informationssystem för att skapa en överblick och för att kunna planera trädhanteringen under lång tid – och få den rätta mixen.