25mar

Marconi allé: från parkeringsplatser till stadskvarter

Riksbyggens projekt Marconi allé, del av BoStad 2021 tar ett kliv framåt i detaljplaneprocessen. I slutet av februari kom Mark- och miljödomstolen med beskedet att den överklagan som kommit in gällande detaljplanen avslås. För Marconi allé-projektet innebär detta ett steg närmare laga kraft och väl där att tre stadskvarteren utmed Marconigatan, Distansgatan kommer bli verklighet.

Marconi allé är namnet på Riksbyggens två kvarter av totalt tre i detaljplanen för ca 450 nya bostäder utmed Distansgatan/Marconigatan. Planförslaget möjliggör ny bostadsbebyggelse inom ett område som idag används till markparkering. Projektet bidrar med en förtätning av bostäder med moderna och tillgängliga lägenheter som kan komplettera den befintlig bostadsbebyggelse i Flatås.

Den nya bebyggelsen skapar förutsättningarna för en variation av olika stadsrum och stadsliv utmed Marconigatan. Stadsrum av offentlig karaktär kopplat till lokaler i bottenvåningarna och soliga lägen, ”mjuka” kantzoner och trappor som övergångar mellan privat, halvprivat och gemensamt och att tänka flexibilitet i användning över tid och rum är viktiga designelement och stadsbyggnadsstrategier i Marconi allé. Förutsättningar för livskraftiga levande bottenvåningar över tid skapas här inte enbart genom detaljplanens krav på lokalyta för verksamhet utan bygger i Marconi allé på idén om möjlighet till förändring och flexibilitet i bottenvåningarna.

I projektet Marconi allé formas också ett boende som flätar samman sociala aspekter, fysisk struktur och innovation för en hållbar livsmiljö.

Detta innebär tillexempel att lägenheterna i gatuplan utformas på ett sätt så att det skapas goda förutsättningar att faktiskt bo på gatunivå men också så att dess fasadutformning bidrar till ett stadsmässigt och ”butiksmässigt” utryck i sockelvåningen utmed Marconigatan. Studiolägenheter med högt i tak och stora fönster, planlösningarna med en tänkt ”offentlig” zon mot gatan och en privatare del mot gården och egna entréer mot gatan gör att bottenvåningarna får en inbyggd flexibilitet och förutsättningar att kunna variera mellan boende, verksamhet eller varför inte rymma båda.

I projektet Marconi allé formas också ett boende som flätar samman sociala aspekter, fysisk struktur och innovation för en hållbar livsmiljö att växa ur. Här eftersträvas en plattform för att främja gemenskap mel¬lan grannar, en byggd struktur som skapar öppen¬het och generositet där livet mellan husen är central och möjlighet till teknik och digitalisering som kan stötta hållbara livsstilar och innovationslust.

Digital teknik kommer att vara en viktig del av de nya livsstilar och boendemiljöer vi skapar i projekt som Marconi allé. Digitaliseringen möjliggöra tjänster, plattformar för delning, styrning av tekniska system och skapa individanpassad information. Tekniken kan stötta hållbara val och aktivera hållbara livsmönster. Låna en lastcykel till storhandlingen, ta elbilen på semester, handla klimatsmart eller hämta matlåda hos grannen. I Marconi allé är visionen om att bygga en robust fysisk miljö för hållbara vanor, livsstil och gott liv med möjligheter att mötas, bygga och dela kunskap snart bara ett spadtag bort.

Text och foto: Riksbyggen