15okt

Nu tas parallella processer vidare

Ett av målen med BoStad2021 är att utveckla nya koncept som kan användas i den ordinarie produktionen. Ett exempel är parallella processer mellan staden och byggaktören, som introduceras under hösten 2019.

 

BoStad2021 har varit en viktig del i utvecklingen av parallella processer genom att det krävdes nya metoder för att klara tidplanen. Det krävdes att kunna starta ett år tidigare jämfört med en traditionell process och att kunna dra igång byggandet strax efter att en detaljplan vunnit laga kraft.

Johan Benjaminsson, tillförordnad avdelningschef vid lantmäteriavdelningen på stadsbyggnadskontoret och Mari Tastare, planchef på stadsbyggnadskontoret, berättar mer om parallella processer och hur BoStad2021 varit en del i utvecklingsarbetet.
– I BoStad2021 prövade vi att arbeta parallellt med byggaktörerna redan från planskede till att man börjar bygga. Det är ett väldigt intressant sätt, vi har under många år tittat på hur vi kan förenkla och snabba upp planprocessen. Det finns ingen anledning att ha längre tid mellan plan och bygg än nödvändigt, säger Mari Tastare.

BoStad2021 ger viktig information
BoStad2021 och flera andra uppdrag som finns inom kommunens tekniska förvaltningar och efterfrågan ledde till att parallella processer tagits fram. Erfarenheter som kunnat dras från Bostad2021 för vad funkar och vad funkar inte har blivit viktiga delar i utvecklingsarbetet.
– Det som är speciellt är att det i BoStad2021 togs fram avancerade processer som testats i 30 projekt. Utifrån fakta har vi tagit fram en metod som vi arbetar med tidigt för att se om vi kan ha en tidig byggstart. Det skulle jag säga att vi är helt unika, säger Johan Benjaminsson.

De tekniska förvaltningarna som ingår i BoStad2021 har följt upp processen mellan laga kraft och byggstart som gett ett faktaunderlag för vad parallella processer ställer för krav. Ett tydligt besked är att kommun och byggaktör behöver vara sömlösa i sina processer och kunna erbjuda rätt saker vid rätt tidpunkt.

Samarbete central del
Samarbete mellan stadens förvaltningar och byggaktör är central del i arbetssättet och i de olika processerna som ett projekt innebär. Det finns detaljplaner och byggrätter som har projektspecifika förutsättningar men byggaktören måste vara beredd att utveckla även sitt arbetssätt. Byggaktörerna ska förbereda vissa delar tidigare än vanligt och ha resurserna och arbetssättet som krävs i sin organisation.  För kommunen handlar det också att utvecklas interna processer mellan förvaltningarna och se vad som kan överföras i ordinarie produktion.
– Detta kan man inte tvinga på utan byggaktören måste vilja själv. Detta ska vara så transparant som möjligt mellan stad och byggaktör, säger Johan Benjaminsson.

– Det riktigt intressanta när vi jobbar på samtidigt är det som sker mellan, där vi flätar ihop processerna – det bygger verkligen på samarbete och samförstånd. På engelska kan ordet dovetailing användas för att beskriva hur processerna går samman, berättar Mari.

Intresset för parallella processer märks redan av där initiativ nu kommer från byggaktörer som är de som ska ta det första steget och väcka frågan om att använda sig av parallella processer. Det har även inneburit studiebesök från andra kommuner som är intresserade av att börja använda det nya arbetssättet

Trafikljus tydliggör
Det krävs också att projektet har rätt förutsättningar. När en byggaktör visar intresse startar en kartläggning och arbetssättet gås igenom för att se om det är möjligt. En checklista har tagits fram för att enkelt kunna komma fram till om projektet är lämpligt.
Listan resulterar i ett besked baserat på trafikljus, genom rött, gult eller grönt ljus och är ett enkelt sätt att för både kommunen och byggaktören se om parallella processer passar just det projektet.

Fler lärdomar av BoStad2021
– Vi försöker alltid ta lärdom av utvecklingsprojekt, och implementera det som går i vår ordinarie verkstad. Andra saker som vi har tagit till oss av från arbetssätten inom BoStad2021 är att man trivs bättre och presterar bättre om man kan jobba mer tight ihop över förvaltningsgränserna. Vi prövar olika sorters team, till exempel ett team för geografi där fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret arbetar tillsammans för att öka kunskapen och samordna utredningar, berättar Mari.

 

Fakta: Parallella processer

Från hösten 2019 erbjuder Göteborgs Stad arbetssättet parallella processer till byggaktörer. Detta innebär att tiden mellan detaljplanens laga kraft och byggstart kan förkortas med ett år. Detta gäller för detaljplaner som granskas från 2020 och projekt som passar för parallella processer.

Arbetssättet innebär att byggaktören projekterar byggnaden parallellt med detaljplaneprocessen. Samtidigt erbjuder Göteborgs Stad särskilda processer för att ta fram nybyggnadskarta, genomföra lantmäteriförrättning och förbereda bygglovsansökan.

I och med att projekteringen börjar tidigare och går parallellt, vet de inblandade tidigare vad som är genomförbart och kan hantera dessa frågor i tid. Slutprodukten kommer stämma bättre överens med visionen under projekteringen.

Ytterligare information parallella processer