08jan

Ny handbok tack vare BoStad2021

BoStad2021:s arbete med innovation innebär flera nya sätt att arbeta. En viktig slutprodukt som kommit fram är Göteborgs stads handbok för hantering av generella biotopskyddsområden. Kalle Magnér berättar mer om handboken.

Kalle Magnér tar emot på Park- och naturförvaltningens kontor på Åvägen i Gårda. Han är landskapsarkitekt och kom in i BoStad2021 som handläggare 2016. Då fick han ta över planstarter och kom sedan under en period att ha alla planer utom en i rollen som Park- och naturförvaltningens handläggare.

–Det var i ett skede då ingen plan var antagen eller hade kommit till granskning. Allt var inför samråd så det var mycket som skulle lösas, minns Kalle de första åren. Han var en av många som satt i BoStad2021:s projektrum på Fastighetskontoret på Postgatan.

– Det var väldigt positivt, att kunna sitta nära kollegorna på de andra förvaltningarna, det var enkelt att stämma av. Enkla frågor kunde lösas relativt lätt. När jag kom in hade de andra mycket frågor. Bland projekten där Park- och naturförvaltningen varit inblandade i stor utsträckning hör Fixfabriken, Distansgatan, Mandolingatan och Gårdstens centrum, berättar Kalle. På Merkuriusgatan har förvaltningen också ansvarat för den nya parken.

– Det var cirka tio planer som hade biotopskyddade träd. Urvalet hade gjorts så att planerna skulle vara enkla att genomföra. Detta komplicerade det hela i och med att träden inte fick skadas enligt miljöbalken. Lösningen blev att söka dispens för träden, berättar Kalle. Att söka dispens är alltid den sista utvägen och sker bara om det inte går att bevara träden i planen. Då Göteborgs Stad inte såg att träden gick att spara blev lösningen att söka dispens för nedtagning av träden.

Kompensation genom nya alléer

I regel är en beviljad dispens kopplad till kompensationsåtgärder. Kompensationen ska vara så nära som möjligt, helst på samma plats. Tas tio träd ned ska de ersättas med minst tio. Detta har gett Park- och naturförvaltningen och andra förvaltningar inom Göteborgs Stad ett betydande gemensamt uppdrag att se till att nya träd planteras som ersättning. Bland annat är det Fastighetskontoret som söker dispensen (tillsammans med byggaktören) och Stadsbyggnadskontoret har ansvaret för att avväga olika intressen och samrådet med länsstyrelsen.

Alléer som det handlar om spelar en viktig roll i stadens gröna struktur och för människor och djur. De fungerar bland annat som livsmiljöer för fåglar och insekter.
– Att de står linjärt gör att de kan ha funktionen som spridningskorridor, många arter är beroende av dem för att kunna förflytta sig och för att överleva. Alléer är också för oss människor, det påverkar hur vi upplever gaturummet. En allé kan skapa ett rum. Många gånger kan de också fungera som en gräns mellan en gångbana och körbana, som fotgängare känner man sig tryggare, förklarar Kalle.

Handbok underlättar

Kalle berättar att det var många frågor som kom upp kopplat till alléer och biotopskydd. Det var svårt att hinna svara på alla och det blev tydligt att frågorna behövde hanteras mer skyndsamt. Han hade genom sitt arbete med alla planer fått en överblick och såg hur samma frågor kom tillbaka. Lösningen blev att ta fram en handbok för att underlätta arbetet för alla inblandande. Slutresultatet blev Handbok för hantering av biotopskyddsområden i detaljplanearbeten med fokus på alléer som är en vägledning för de olika förvaltningarnas handläggare. Det handlar om hur regelverket ser ut och hur Göteborgs stad organiserar sig. Vad kan man göra och inte göra? Vilka olika roller och ansvar finns det?

– Boken blev ett viktigt bidrag för att visa på hur processer ser ut och hur vi kan jobba mer effektivt tillsammans. Tidplanerna i Bostad2021 var tajta, det var en del av projektet att förkorta processen. Boken är en direkt konsekvens av frågorna som kom upp i BoStad2021. Det är något verkligt positivt där vi utvecklat vårt arbetssätt inom staden, berättar Kalle.

Efter en revidering används handboken i alla detaljplaner i Göteborgs stad. Ett tydligt exempel på hur BoStad2021 hjälpt till att utveckla processer och bidragit till att underlätta processer och göra dem mer effektiva.

 


Biotopskyddade träd

Allé enligt miljöbalken är: Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd.

Det räcker att antingen ålderskravet eller kravet på stamdiameter uppfylls för att träden ska räknas som vuxna. Det räcker att minst hälften av träden i en allé uppfyller ett av kraven. När träden ersätts blir de nya automatiskt skyddade, man kan säga att de ärver statusen.

Inom Göteborgs Stad är det park- och naturförvaltningen som ansvarar för att göra bedömningen om en enskild biotop omfattas av generellt biotopskyddsområde. Länsstyrelsen beslutar om träden omfattas av generellt biotopskyddsområde eller inte.

Vad är ett biotopskyddsområde?

Biotopskyddsområde omfattar mindre mark- eller vattenområden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla för den biologiska mångfalden, eller som annars är särskilt skyddsvärda. Biotopskyddsområde regleras i miljöbalken (1998:808) och i förordning (1998:252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.