11sep

Nyfiken på byggenhet gul

Stadsbyggnadskontorets Mari von Sivers har många roller i BoStad2021. Här berättar hon mer om vad arbetet innebär och hur BoStad2021 utvecklats.

Mari von Sivers jobbar på det som kallas byggenhet gul på Stadsbyggnadskontoret där hon har ett brett uppdrag kopplat till teknikfrågor. Hon är bland annat tekniskt ansvarig på byggavdelningen och arbetar med de interna processerna och mot andra delar av kommunen. Hon är också byggnadsinspektör vilket innebär besök ute på byggarbetsplatser. Ett varierande arbete när Göteborg bygger för fullt.

Mari är i grunden är Väg- och vattenbyggare och kom till Stadsbyggnadskontoret 2004. Hon var med redan från början i arbetet med BoStad2021 och arbetet med att ta fram parallella processer. Det handlade då om att få med bygglovsavdelningens förutsättningar och önskemål i projektet.
– Redan när vi startade hade vi möten med projektledarna Maria Lejon och Agneta Runevad och diskuterade processerna när de skapade processcheman. Vi har också träffat aktörerna och pratat inför dem om det här lite speciella sättet att försöka handlägga byggloven parallellt med planhandläggningen så långt det går för att korta ledtiderna.

Vad tycker du om att jobba som vi gör i BoStad2021?
– Det har varit väldigt positivt när vi fått till ett mycket bättre samarbete mellan förvaltningarna men även inom Stadsbyggnadskontoret. Det har lett till förbättringar där vi träffats och pratat om våra processer berättar Mari.

Tillsammans har alla inblandande strävat efter att få till ett bra flöde och det har också inneburit en vinst för vanliga planprojekt. Fler kontaktytor skapas vilket är viktigt i en stor kommun där enheter och förvaltningar sitter på olika platser. En utmaning i planeringen är att få till infrastruktur när nya områden byggs eller existerande blir förtätade.

– Det har varit väldigt ambitiöst från start med projektgruppen som suttit samlad. Det har visat på den starka viljan att driva igenom det här och det får en hög status konstaterar Mari. Bland utmaningarna som funnits i projektet är att dra igång projekteringen tidigt utifrån tanken att när detaljplanen vunnit laga kraft ska bygglov och startbesked komma i princip samtidigt. Det har visat sig inte var en enkel process.

Arkitekturen och kvalitetskrav

En annan viktig fråga är arkitekturen och kvalitetskrav. I BoStad2021 ska 7000 bostäder tas fram och Göteborg bygger i övrigt mer än på många år. Detta skapar diskussioner om vad som byggs och vilken kvalitet det håller. I BoStad2021 har därför flera projekt gått till stadens arkitekturutskott där bland annat stadsarkitekten Björn Siesjö sitter med. Utskottet ger stöd i bedömning av gestaltningsfrågor i lovhandläggningen för att nå en högre och mer sammanhållen kvalitet och handläggarna återkopplar sedan till byggaktörerna. Tanken var också att byggaktörerna skulle ta tidig kontakt med bygglovhandläggaren och diskutera utformningsfrågor, material och färgsättning etc.

Byggnadsinspektör
Mari är även byggnadsinspektör på Stadsbyggnadskontoret vilket innebär platsbesök på byggarbetsplatser i BoStad2021.
– Det är lite olika hur mycket vi är ute, men stora projekt i flera etapper under lång är man ute ett par tre gånger och alltid i slutet av projektet berättar Mari.

Det handlar främst om att se att de kontroller som byggaktören ska genomföra fungerar. Byggaktören har en egen kontrollorganisation som kontroller t.ex. brandskydd, tillgänglighet eller akustik. I slutet av byggnationen utfärdar sakkunniga intyg på att byggnationen skett på ett korrekt sätt. Det sista som sker är att ett slutbesked ges och därefter kan inflyttningarna starta, som i BoStad2021:s fall ska skapa 7000 extra bostäder till göteborgarna.