07maj

Nytänkt med nedsänkt

Parallellt med uppförandet av nya bostäder på Smörslottsgatan har också en ny cirkulationsplats byggts – som är nedsänkt.

De flesta cirkulationsplatser utmärker sig genom upphöjningar med buskar och träd. Smörslottsgatans cirkulationsplats är däremot nedsänkt i mitten. En lösning för att undvika att dagvatten samlas och hindrar trafiken, inte minst då Östra Sjukhusets infartsväg ligger här.

Innan den nya cirkulationsplatsen byggdes var det en vanlig korsning mellan Smörslottsgatan och Remissvägen som leder ner till Östra Sjukhuset. Men då sjukhuset ligger i en svacka i terrängen var det återkommande problem med vattensamlingar.

Rondellen tar hand om vattnet
Eftersom marknivån var tvungen att höjas för att anpassas för de nya bostäderna kom Trafikkontoret fram till en lösning med en nedsänkt mitt. Vid kraftiga skyfall rinner dagvattnet ner i cirkulationsplatsens mittdel som fylls helt eller delvis.
– Den dåvarande korsningen låg något försänkt viket gjorde att det vid skyfallsregn kunde stå en del vatten i korsningen innan flödet ner mot sjukhuset ökade. Ett krav på framtida utformning av korsningen var att inget ytterligare vatten skulle ledas ner mot sjukhuset vid skyfallsregn, berättar Sophie Cronquist, projektledare på Trafikkontoret.

Hon berättar att Trafikkontoret kikade på liknande utformningar när denna nya variant skulle utformas. Den kostar förvisso mer än en vanlig cirkulationsplats men är avsevärt billigare än dagvattenlösningar som kräver nedgrävda magasin.

– Produktionsmässigt är det också något mer komplicerat att utföra den nedsänkta rondellen dels med avseende på byggande av muren dels med avseende på hanteringen av trafik under byggtid. I detta specifika fall har vi dessutom Östra Sjukhusets infartsväg att ta hänsyn till, som så klart måste fungera på ett tillfredsställande sätt under byggets alla faser, berättar Sophie.

Det har varit många aktörer samtidigt på en liten yta och dessutom med bussar, ambulanser och vanlig fordonstrafik att ta hänsyn till. Samordningsmöten har lett fram till gemensamma lösningar för att komma framåt.

Skyfallshantering mer i fokus
Lösningen ligger i tiden med ett växande fokus på blå-gröna infrastrukturer, lösningar för att möta översvämningar. Det innebär att utforma och bygga till exempel gator och parker så att de kan klara av större mängder vatten vid behov.
– Eftersom skyfallshantering ska beaktas och hanteras i alla projekt så tror jag mycket väl att liknande lösningar kan bli aktuella i andra situationer där man gör om befintliga korsningar i lågpunkter och man måste säkerställa skyfallskraven i och med att gator byggs om, avslutar Sophie.