19sep

Tryck i leran under Lergöksgatan

På Munspelsgatan står nu ett högt rött hus som drar blickar till sig. Men det rör sig även i andra delar av BoStad2021-projektet. När dag- och spillvattenledningar behöver flyttas in under Lergöksgatan är det dags för rör- och borrspecialisterna att komma in.

Viktor Johansson är projektledare på Styrud som har uppdraget att genomföra rörbyggnationen som underleverantör till Barslund på uppdrag av Trafikkontoret. Här berättar han mer om vad arbetet innebär och de tyska specialisterna som tas in på en delsträcka.

Berätta mer om vad som ska ske!
– Uppdraget som vi gör är att utföra ledningsarbeten längs med Lergöksgatan. När de nya husen ska byggas kommer det att pålas och då ligger befintliga ledningar i vägen och behöver flyttas berättar Viktor.

Ledningarna det rör sig om är för dagvatten och spillvatten. Dagvattnet är regnvatten som behöver tas om hand och spillvatten är vattnet som lämnar husens avlopp. Det kommer även byggas en ny vattenledning ängs sträckan, men det utförs med hjälp av schaktning.

Det som först sker är att så kallade sänkbrunnar konstrueras. Sänkbrunnarna skapas med hjälp av en färdig form i stål vars diameter baseras på hur mycket vatten som ska tas om hand och dimensionerna på ledningssystemet. Det skapas två brunnar, en tryckbrunn och en mottagningsbrunn. Det hela kräver precision.
– Brunnarna byggs i sektioner om två meter höga brunnsringar i betong vilka fästs med stålvajrar som är jämnt fördelade och som går upp till markytan där de fästs i stålbalkar. Vi börjar gräva innanför brunnsektionerna och är det bra förutsättningar sjunker den ner av sin egen tyngd och nästa sektion kan gjutas ovanpå berättar Viktor.

Göteborgsleran passar fint
Efter detta första moment startar betongrörtryckning. Detta sker genom att använda hydraulkolvar som trycker bak på rören. Ett startrör används för att sikta in sig och sedan styrs tryckningen med hjälp av kolvar. Lättast brukar vara att trycka uppströms för då får man ut lermassorna i tryckbrunnen. En fördel med detta tillvägagångssätt är att man inte behöver stänga av trafik som finns ovanpå.
– Vi kommer trycka 400 mm och 1400 mm invändigt betongrör med betongrörstryckning. Då får man in massorna direkt i röret och röret rensas hela tiden vilket minskar risken för sättningar berättar Viktor.  Tekniken passar väldigt bra i Göteborg där marken till stora delar består av lera.

Fullortsborrmaskin
Men Göteborg består inte bara av lera utan på en sträcka i projektet förekommer också berg. Berget kommer nästan upp till ytan och här krävs så kallad TBM-borrning (Tunnel Boring Machine) med en fullortsborrmaskin.
– TBM-borrningen kommer att ske med hjälp av en utrustning där ett borrhuvud placeras framför betongrören. På borrhuvudet finns det en disk med så kallade ”cutters” vilka hjälper till att nöta ner berget i mindre partiklar berättar Viktor

När det är mindre partiklar tar man in berget i huvudet så det kommer in i ledningen och en borrvätska tillsätts. Det pumpas i ett slutet system genom betongröret och materialet går till en så kallad recycling-anläggning vilken separerar materialet och den miljövänliga borrvätskan kan återanvändas. Den separerade leran och berget forslas sedan till deponi.

Klart på fyra månader
För TBM-borrningen anlitas Herrenknecht ifrån Tyskland som är specialister. Bland bolagets tidigare uppdrag kan nämnas tunnelbanetunnlar i Doha och Guangzhou och tunneln under Hallandsåsen. Men det vanligaste användningsområdet för TBM-borrning är just som på Lergöksgatan, vatten- och avloppstunnlar. För uppdraget kommer två specialister till Göteborg: en med ansvar för borrningen och en tekniker till borroperatören.

TBM-borrningen kommer ske i dimensionerna 1200 och 1400 millimeter i diameter. Det rör som har 1400 i diameter kommer vara 118 meter långt och det med 1200 millimeter har en sträcka på 112 meter. De två borrningarna startar med förberedande arbeten från mitten av september. Sedan drar borrningarna igång och beräknas vara klara efter cirka fyra månader.