Bakgrund

7000 extra bostäder

Göteborg växer och vi blir allt fler invånare. För att möta bostadsbehoven gör Göteborgs Stad tillsammans med ett antal kommunala, privata och kooperativa byggaktörer en unik satsning som ska ge 7000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet. Satsningen kallas BoStad2021. Enligt nuvarande prognos (december 2021) kommer drygt 4000 av bostäderna att vara klara för inflyttning den 31 december 2021. Målet på 7000 bostäder kommer att nås under andra kvartalet 2023.

Ett unikt samarbete

BoStad2021 är ett för staden unikt samarbete. För första gången samverkar Göteborgs Stad och dess politiker med näringslivet i ett gemensamt projekt för att bygga fler bostäder. Grunden till samarbetet lades våren 2014. Då tog några byggaktörer, privata och kommunala, kontakt med Stadens politiker. Syftet var att snabbt och smidigt skapa tusentals nya bostäder, utöver ordinarie produktion. Fastighetsbranschens representanter tyckte att 5 000 bostäder var ett möjligt mål. Men politikerna ville bygga fler, och det beslutades att 7000 extra bostäder skulle byggas på sju år.

Parallella processer

Att bygga 7000 nya bostäder på sju år är ett högt uppsatt mål. Normalt sett tar bostadsbyggande tid. Staden och byggaktörerna har därför ett nytt arbetssätt för att snabba på processen.

Under plan- och genomförandeskedet sker flera moment parallellt, istället för i tur och ordning, vilket är normalt i byggprocesser. Exempelvis inväntas inte bygglov innan viktiga utredningar som rör bostäder och gator utförs – det görs parallellt. Allt för att snabba på processen.

”Det handlar om att komprimera planprocessen, arbeta tätare tillsammans både inom staden och med byggaktörerna.”

Det handlar om att komprimera planprocessen, arbeta tätare tillsammans både inom staden och med byggaktörerna, men också se till att alla förberedelser som projektering, bygglov med mera är klara så långt som möjligt när detaljplanen vinner laga kraft.
– Det sparar massor av tid och ger en kortare resa från idé till färdiga bostäder, säger Magnus Uhrberg, fastighetskontorets projektledare inom BoStad2021.

Dialog med kringboende

I ett tidigt skede påbörjas också arbetet med dialog. Syftet är att involvera invånarna i utformningen av de olika områdena som ingår i projektet. Om de kringboende får känna sig inkluderade minskar också risken för missförstånd som leder till överklaganden. I BoStad2021 tar byggaktörerna ett större ansvar för dialogarbetet med de boende i området. Hittills har bland annat workshops och intervjuer med boende i närområdet genomförts för att samla in åsikter och kunskaper.

Tidslinje

 

När göteborgarna tillfrågades om idéer för stadens 400-årsjubileum var fler bostäder ett vanligt önskemål. Fastighetsbranschen gick i samma tankar. Ett antal byggaktörer, både privata och kommunala, kontaktade därför Göteborgs Stads politiker. Syftet var att snabbt och smidigt skapa tusentals nya bostäder, utöver ordinarie produktion. Tillsammans bestämdes det att 7000 extra bostäder skulle byggas till Göteborgs jubileumsår 2021. Nu startade arbetet med att ta fram en organisation för projektet och hitta lämpliga bostadsprojekt.

Politikerna godkänner organisation och samverkansavtal mellan Staden och byggaktörerna. Projektmedarbetarna flyttar in i gemensam lokal. De första detaljplanerna startas upp, samtidigt som arbetet med att hitta fler lämpliga projekt fortsätter. Dialog påbörjas i de första projekten.

Arbetet är i full gång – det utreds, projekteras och skickas in bygglovsansökningar. Vi är nu uppe i 31 olika detaljplaner (30 efter att ett projekt tagits bort) som totalt innehåller 8000 bostäder, detta för att ha god marginal till målet om 7000 inflyttningsklara bostäder år 2021. Dialogarbetet pågår för fullt.

Det första spadtaget i BoStad2021 tas.

Byggstart för flertalet projekt. I de projekt som inte hunnit riktigt lika långt projekteras det för fullt.

Med två år kvar till inflytt är det full aktivitet i alla projekt. De första husen står klara för inflyttning: Volrat Thamsgatan, Adventsvägen, Norra Fjädermolnsgatan

Nu färdigställs fler projekt och inflyttningar sker.

Projektet avslutades 31 december. De bostäder som inte är färdigställda byggs klart under 2022-2023.

 

Frågor och svar

Vad var BoStad2021?

BoStad2021 är ett unikt samverkansprojekt mellan privata/kooperativa/kommunala byggaktörer och Göteborgs Stad. Satsningen innebär att 7000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet, ska vara färdigställda till och med år 2021. Satsningen ingår i Göteborgs 400-årsjubileum med målet att göra Göteborg till en ännu bättre stad.

Vilka förvaltningar var involverade?

BoStad2021 var ett gemensamt uppdrag för Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret. I projektet ingick även Kretslopp och vatten samt Park- och Naturförvaltningen, den senare var även en del av styrgruppen för BoStad2021.

Varför ville byggaktörerna vara med?

Byggaktörerna såg en möjlighet att vara med och ta fram ett nytt arbetssätt för att effektivisera plan- och byggprocessen. Byggaktörerna vill vara en positiv kraft i att bidra med fler bostäder till Göteborg.

Varför var det viktigt med ett brett samarbete?

I byggprocesser väntar man vanligtvis på att detaljplanen, som anger hur marken ska bebyggas, ska godkännas innan man genomför utredningar och tar fram underlag som behövs för att planen ska kunna genomföras. BoStad2021 arbetade med parallella processer, vilket innebar att utredningar genomfördes och underlag togs fram samtidigt som detaljplanearbetet pågick. Resurser lades i ett tidigare skede än i normalt i byggprocesser. Ett brett samarbete var en förutsättning för att kunna hålla tidplanen.

Hur gick detta till i praktiken?

Staden och byggaktörerna arbetade med gemensamma tidplaner från start till färdigt hus. Parallellt med att detaljplaner togs fram jobbade de med hantering av bygglov samt projektering av bostäder och gatuanläggningar. Arbetet underlättades av att de olika förvaltningarna från Staden satt tillsammans i en gemensam projektlokal.

Varför var dialog viktigt?

Att forma och förankra ett projekt i dialog med kringboende ökar chansen till framgång för projektet. Det minskar också risken för hinder på vägen, t.ex. missförstånd som leder till överklaganden. Ambitionen i BoStad2021 har varit att involvera invånarna i utformningen av de olika områdena som ingår i projektet. Bland annat har workshops och intervjuer med boende i närområdet genomförts för att samla in åsikter och kunskaper.

Var finns de 7000 extra bostäderna?

De 7000 extra bostäderna byggs på ett 30-tal platser runt om i staden.

Hur stor andel blir hyresrätter?

Ungefär en tredjedel av lägenheterna kommer att bli hyresrätter.

När ska de 7000 nya bostäderna vara inflyttningsklara?

Enligt gällande prognos (december 2021) kommer drygt 4000 bostäder att vara inflyttningsklara under 2021. De resterande lägenheterna är då i produktion och kommer att vara klara för inflyttningar 2022-2023.

Vad var bakgrunden?

Våren 2014 tog några byggaktörer, privata och kommunala, kontakt med Stadens politiker. Syftet var att snabbt och smidigt skapa tusentals nya bostäder, utöver ordinarie produktion. Fastighetsbranschens aktörer tyckte att 5000 bostäder i antagna detaljplaner var ett möjligt mål. Politikerna ville öka byggtakten ytterligare, som ett led i att hantera bostadsbristen. Så bestämdes att 7000 bostäder skulle stå inflyttningsklara senast under år 2021.

Vilka byggaktörer var involverade?

Följande byggaktörer samverkade med Göteborgs Stad i BoStad2021: Lejonstaden, Alaska Fastigheter, Bonava, Bostads AB Poseidon, Botrygg, Familjebostäder i Göteborg, Balder, Framtiden Byggutveckling, Fredrikssons Förvaltnings, Göteborgs Egnahems, Göteborgs Stads Bostads, HP Boendeutveckling, HSB Göteborg, Hökerum Bygg, Ikano Bostad, JM, Nordfeldt Fastigheter, Odalen Fastigheter, Platzer Fastigheter, Riksbyggen, Serneke, Seniorgården, SGS – Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, Stena Fastigheter Göteborg, UBAB Ulricehamns Betong, Wallenstam samt Wästbygg.

Byggaktörerna är involverade genom att de äger mark, eller har tilldelats mark genom en markanvisning. I BoStad2021 tas detaljplaner fram för marken, vilket gör att bostäder kan börja byggas. I byggaktörernas ansvar ligger att ta ansvar för en god dialog med närboende under hela utvecklingen och att bostäderna ska vara inflyttningsklara senast under 2021.

Hur gick samarbetet till?

Göteborgs Stad och byggaktörerna samverkade dels i arbetsgrupper för respektive projekt/detaljplan, dels i ett samverkansforum där Staden och byggaktörerna på olika nivåer diskuterade och beslutade i frågor om pågående arbetet.

Vad var unikt med BoStad2021?

Unikt för Staden är att de förvaltningar som ingår i BoStad2021 bildade en gemensam projektorganisation. Denna hade i sin tur slutit ett samverkansavtal med byggaktörerna. Staden och byggaktörerna träffades löpande för att diskutera och utvärdera, vilket möjliggjorde arbetet med parallella processer. Vidare var forskare från Chalmers kopplade till BoStad2021. Deras roll var att följa det pågående arbetet och kontinuerligt komma med inspel som för arbetet framåt. Även i arbetet med de tidiga dialogerna med kringboende fanns ett nytänkande, där byggaktörerna tog en stor roll i samtalen med boende på plats.

På vilket sätt kunde byggaktörerna bidra?

Byggaktörerna kan bidra med flera saker för att snabba på plan- och byggprocessen. Bland annat kan de i ett tidigt skede göra nödvändiga utredningar, hålla dialoger med kringboende och förbereda bygglovshandlingar. Allt för att kunna börja bygga så nära lagakraftvunnen detaljplan som möjligt.

Vad var målet med BoStad2021?

Det konkreta målet för projektet var att färdigställa 7000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet, till och med 31 december 2021. Delmål var att utveckla arbetssättet. Genom att lära av framgångar och misstag tar Staden och byggaktörerna gemensamt sikte på att ta fram en samarbetsprocess som kan bidra till utvecklingen av plan- och byggprocessen.

Vilken typ av bostäder byggs?

Både hyresrätter och bostadsrätter.

Kan jag anmäla mitt intresse för en lägenhet?

Hyresrätter förmedlas via Boplats. För försäljning av bostadsrätter ansvarar respektive byggaktör – se deras hemsidor för mer information.

Följeforskning

En forskargrupp från Chalmers följer BoStad2021 sedan januari 2016. Syftet är att studera arbetssättet och löpande komma med inspel som utvecklar arbetet.

Populariserade delrapporter efter varje skede, cirka en gång per år, tas fram, liksom en populariserad slutrapport. Projektet mynnar även ut i vetenskapliga artiklar och rapporter inom respektive forskningsfält. Spridning av del- och slutresultat kommer även att ske genom seminarier och andra aktiviteter.

Följeforskningen kommer att förhålla sig proaktivt till projektet BoStad2021. En målsättning med följeforskningen är att kunna återföra erfarenheter från de första projekten till de kommande men också att forskargruppen utifrån föreställningar om en optimal process ska kunna göra inspel om förändringar i de pågående processerna i syfte att öka effektiviseringen.

Frågeställningarna som forskarna arbetar efter är:

  • Vilka åtgärder vidtas i BoStad2021 för att korta ledtider för bostadsbyggande?
  • Är de framgångsrika utifrån målet att bygga 7 000 bostäder till 2021 utöver den normala produktionen och utifrån involverade aktörers syn på tid, kvalitet, ekonomi och krav på rättssäkerhet?
  • Vilka lärdomar kan användas i den ”normala” processen?

Delrapporter

Följeforskning BoStad2021: Delrapport 1 (2017)
Följeforskning BoStad2021: Delrapport 2 (2018)
Följeforskning BoStad2021: Delrapport 3 (2019)
Följeforskning BoStad2021: Delrapport 4 (2020)

Temarapporter

Temarapport 1 Bygglov